παραμορφωσεισ ακρων

Η παρουσία παραμορφώσεων άκρων σε παιδία μπορεί να οφείλεται σε πολλά αίτια όπως: 

Μετα-τραυματικά, μετά από κάποιο κάταγμα.

  • Συγγενή, τα οποία παρουσιάζονται από την γέννηση.
  • Σε σχέση με κάποιο μεταβολικό σύνδρομο.
  • Ιδιοπαθή, όπου τα παθολογικά αίτια είναι άγνωστα.
  • Νευρομυϊκές παθήσεις.

Στα παιδία η διόρθωση παραμορφώσεων, λόγω του αναπτυσσόμενου χόνδρου μπορεί ναπραγματοποιηθεί με τους εξής τρόπους: 

  • Ημι-επιφυσιόδεση, με την χρήση δηλαδή, μικρών μεταλλικών πλακών στο μέρος του οστούπου αναπτύσσεται, χωρίς να τραυματίσει το οστό, με στόχο την καθοδήγηση στηνανάπτυξη του οστού και τη διόρθωση της παραμόρφωσης. 
  • Οστεοτομία, η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί με δύο τρόπους. Είτε άμεσα καιεσωτερικά με την χρήση ήλων ή την χρήση εσωτερικής πλάκας. Είτε σταδιακά καιεξωτερικά, με την χρήση κυκλικής εξωτερικής οστεοσύνθεσης τύπου Taylor, η οποίαεπιτρέπει σταδιακή διόρθωση της παραμόρφωσης. Η τεχνική αυτή γίνεται με τη βοήθειαπρογράμματος στον με ηλεκτρονικό υπολογιστή με αποτέλεσμα την ακριβή καιτρισδιάστατη διόρθωση πολύπλοκων παραμορφώσεων. Εκεί που χρειάζεται παρέχεταιεπίσης η δυνατότητα επιμήκυνσης του οστού.